Algemene voorwaarden

Eigenaar website :
Van Mechelen Kantoormachines .
maatschappelijke zetel : Patersstraat 106 – 108 2300 Turnhout
tel : 014/41.12.08 fax : 014/42.32.64
BTW nummer : BE 415.638.961 E-mail : info@vanmechelen.be

AAPASSING COVID-19

Alle leveringen kunnen omwille van het coronavirus vertraagd worden , gelieve hiermee rekening te houden bij uw bestelling.

OPGELET : DE VOORRAAD IS DEZE BIJ ONZE LEVERANCIER!!!

DIT IS GEEN GARANTIE DAT DE ARTIKELEN BIJ ONS IN DE WINKEL OP STOCK ZIJN.

WENST U DE WINKELSTOCK TE KENNEN CONTACTEER ONS OP 014/42.55.99

Alle logo’s, beelden, bedrijfsnamen en productnamen, vermeld op deze site kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars en moeten als dusdanig behandeld worden.
Alle koppelingen naar onze site zijn enkel toegelaten indien ze geen schade berokkenen aan Van Mechelen Kantoormachines.
Deze website is volledig onze eigendom en het is verboden rechtstreeks of onrechtstreeks informatie over te nemen zonder onze voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.
Alle koppelingen naar andere websites vanuit deze site hebben enkel tot doel U te informeren en zijn steeds onder Uw verantwoordelijkheid en voor Uw risico.
Wij zijn nooit verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en kunnen als dusdanig nooit verantwoordelijk gesteld worden.
Alle vermelde eigenschappen, afbeeldingen of prijzen worden informatief weergegeven zonder enige verbintenis en zijn steeds voor wijzigingen vatbaar.
U hebt als bezoeker van deze site het recht de logo’s, beelden, materialen, bedrijfsnamen en productnamen uitsluitend te downloaden voor eigen niet commercieel gebruik. Steeds onder voorbehoud dat alle eigendomsnotities en auteursrechten mee opgenomen worden.
Andere product- en bedrijfsnamen die hierin worden genoemd, kunnen handelsmerken en/of dienstenmerken zijn van hun respectieve eigenaars.


ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
“Van Mechelen Kantoormachines - Kantoormaterialen.”
Door het ondertekenen van de bestellingsopdracht, het aanvaarden van de levering of de factuur, verklaart de koper kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en verbindt hij zich tot naleving ervan. Gedrukte aankoopvoorwaarden op bestelbon van kopers zijn ons slechts tegenstelbaar indien deze door ons schriftelijk zijn aangenomen.
1. LEVERING : Alle goederen reizen uitsluitend op risico van de koper, zelfs indien de verzending franco gebeurt. Voor iedere levering van goederen en diensten worden vervoer- en verpakkingskosten aangerekend in functie van het gewicht, de afstand en de wijze van verzending. De leveringster­mijnen zijn nooit strikt verbindend en worden slechts bij wijze van inlichting verstrekt. Bij vertraging kan de klant er zich niet op beroepen om de bestelling te annuleren en /of het contract te verbreken en/of van “Van Mechelen Kantoormachines” schadevergoeding of intrest te eisen.
OPGELET: Uw leverkost voor meubelen op onze webshop geeft 0€ aan , dit is helaas foutief en kan voorlopig niet aangepast worden, daarvoor hanteren wij volgende prijzen voor leveringen van meubelen: Belgie 35€ excl.btw, Nederland 50€ excl btw.
Een wachtuur 50€ excl.btw en een 2de aanbieding 75€ excl btw.
2.EIGENDOMSVOORBEHOUD : Alle geleverde goederen blijven eigendom tot volledige betaling van de overeenstemmende factuur, met verlies van alle betaalde voorschotten en geeft ons het recht de waar ten allen tijde terug te halen, zonder enige gerechtelijke tussenkomst. De klant kan dus niet vrij over deze artikelen beschikken en verbindt zich ertoe “Van Mechelen Kantoormachines” in te lichten over elke inbeslagname of elke gebeurtenis die de rechten van “Van Mechelen Kantoormachines” in gevaar kan brengen, met inbe­grip van elke verandering van adres en/of activiteit.
3. KLACHTEN EN TERUGZENDEN: Een klacht is slechts geldig wanneer zij ons binnen de termijn van acht dagen na ontvangst van de goederen per aangetekend schrijven wordt medegedeeld.
Eventuele terugzending van geleverde goederen zal slechts mogen geschieden na de uitdrukkelijke toestemming van “Van Mechelen Kantoormachines” alhoewel deze steeds zal geschieden onder voorbehoud van alle rechten voor “Van Mechelen Kantoormachines” en zonder enige nadelige erkenning.
De kosten van het terugzenden van goederen zijn steeds voor rekening van de klant.
Na goedkeuring voor terugzending moet u de producten helemaal volledig, in onbeschadigde staat en in de originele verpakking, met alle meegeleverde documenten, en als dusdanig dus perfect herverkoopbaar, samen met de leverbon retourneren.
Enkel door deze voorwaarden te vervullen kunnen wij een creditering of omruiling overwegen.
4. WAARBORG : De verleende waarborg dekt uitsluitend fouten van materieel, constructie of montage gedurende een periode van zes maanden (Zie de clausule waarborgduur), te rekenen vanaf de datum waarop het materieel ter beschikking van de koper gesteld wordt. De waarborg beperkt zich tot de vervanging in het magazijn van de verkoper van de ondeugdbaar bevonden onderdelen. De uiteindelijke beslissing tot aanvaarding van een waarborgaanvraag ligt onherroepelijk bij de fabrikant van de betrokken onderdelen. Prestaties, onderhoudsproducten, verplaatsingskosten, slijtdelen, schade als gevolg van ongelukken. verkeerd gebruik en gebrekkig onderhoud, komen nooit In aanmerking voor waarborg.
De garantie is niet van toepassing
: wanneer de klant toebehoren of benodigdheden heeft gebruikt die niet door “Van Mechelen Kantoormachines” zijn goedgekeurd.
: wanneer de klant zijn rechten aan een derde heeft overgedragen, zonder dat dit uitdrukkelijk door “Van Mechelen Kantoormachines” was aanvaard.
: In geval van schade veroorzaakt door een ongeval, brand, vochtigheid, een val, oproer, oorlog, ontploffingen, natuurrampen of enige andere gebeurtenis buiten de wil van “Van Mechelen Kantoormachines” om.
Waarborgduur: De door “Van Mechelen Kantoormachines” aangeboden waarborg bedraagt zes maanden op stukken en werkuren vanaf de aankoop of de levering van de goederen. Indien de waarborg van de leverancier of fabrikant hoger is dan de door “Van Mechelen Kantoormachines” aangeboden waarborg, dan zijn de waarborgbepalingen van deze leverancier of fabrikant van toepassing en dient de klant steeds alle kosten voor verzending, vervangmachines, behandeling, werkuren voor afhaling of omruiling,alle kosten van de leverancier of fabrikant en verplaatsingen te betalen.
Aansprakelijkheidsbeperking: “Van Mechelen Kantoormachines” is onder geen beding aansprakelijk voor enige schade, daaronder mede inbegrepen indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade, ongeacht de ingeroepen rechts- of billijkgronden waaronder contractuele aansprakelijkheid, aansprakelijkheid uit hoofde van nalatigheid, garantie (o.a. voor verborgen gebreken) of schuldloze aansprakelijkheid.
Dataverlies: De klant is verondersteld steeds over een recente backup te beschikken. “Van Mechelen Kantoormachines” is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies van gegevens, ook indien dit het gevolg zou zijn van een herstelling of installatie. De werkuren voor HERSTELLINGEN tengevolge van SOFTWARE, instellingen van de software, configuratie of parametrage van een computersysteem zijn STEEDS BETALEND en vallen NIET onder de waarborg.
Algemeen : De interventies van “Van Mechelen Kantoormachines” gebeuren uitsluitend op risico van de klant. De klant dient zich ervan te vergewissen voldoende reservekopies te hebben van zijn programma’s en gegevens. In geval de klant geen backups van zijn systeem heeft dient hij “Van Mechelen Kantoormachines” hiervan op de hoogte te stellen vóór de interventie. “Van Mechelen Kantoormachines” kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele tekortkomingen aan de computer van de klant, noch voor enig gegevensverlies en voor problemen die kunnen voortvloeien uit het illegaal gebruik van software pakketten door de klant. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich ertoe de klant te wijzen op de onwettigheid van het illegaal gebruik en de klant aan te manen zich in regel te stellen door officiële licenties aan te kopen.
5. BETALING : Onze facturen zijn betaalbaar in Turnhout op ons adres, contant en zonder aftrok. Geen enkele weigering van betaling, hetzij van een gedeelte, hetzij van het totale factuurbedrag, op grond van een door de koper opgeworpen geschil of bij wijze van waarborg wordt toegelaten, zelfs niet voor een beperkte periode. De niet-betaling van een factuur maakt alle andere schulden die de klant aan “Van Mechelen Kantoormachines” heeft, onmiddellijk opeisbaar, ook als ze op een andere bestelling betrekking hebben..Zelfs als er wissels uitgeschreven zijn, behoudt “Van Mechelen Kantoormachines” het recht de betaling te vragen van de facturen die in toepassing van onderhavige clausu­le opeisbaar zijn geworden. “Van Mechelen Kantoormachines” zal bijgevolg het recht hebben de betaling van alle door de klant verschuldigde sommen te eisen. Bij laattijdige betaling zal zonder enige voorafgaande verwittiging, een intrest ten belope van 1% per maand verschuldigd zijn vanaf factuurdatum. Bovendien zal een bijzondere forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% van het totale factuur bedrag, met een minimum van 38,-Euro van diezelfde datum. Voor de berekening van de intrest zal elke begonnen maand als een volledige maand aanzien worden.
6. “Van Mechelen Kantoormachines” is gerechtigd, de overeenkomsten afgesloten door de vertegenwoordigers alsnog te weigeren uiterlijk binnen de 14 dagen na het ondertekenen van de bestelbon. Gezegde weigering dient te geschieden bij een ter post aangetekend schrijven.
7. De weigering van het dossier door een leasemaatschappij of financiële instelling verbreekt de bestelling niet.
8. VERBREKING : Hetgeen hierboven bedongen werd in verband met laattijdige betaling houdt geen verzaking in aan ons recht om, in ieder geval van wanbetaling en indien wij zulks verkiezen, de verbreking van de verkoop met schadevergoeding te vorderen. De schadevergoeding zal gelijk zijn aan 30% van de verbroken verkoop - dit onverminderd ons recht om bovendien terugbetaling te vorderen van de kosten welke wij dienen te maken om de goederen weer in ons bezit te stellen en opnieuw In hun oorspronkelijke staat te stellen.
9. VENNOOTSCHAPPEN : Indien de overeenkomst wordt afgesloten ten voordele van een vennootschap verbindt de zaakvoerder zich solidair met de vennootschap voor alle uit onderhavige overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.De zaakvoerder erkent bij deze kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden.
10. VOORSCHOTTEN OF WAARBORGEN : Ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden machtigt de koper ons ten allen tijde, dat wil zeggen alvorens te leveren of met de levering voort te gaan, een bankgarantie voor het nakomen van zijn betalingsverplichtingen te verlangen. Zolang deze garantie niet gesteld is geworden zijn wij gerechtigd alle verdere leveringen op te schorten. Hetzelfde geldt zolang door de koper niet voldaan werd aan zijn betalingsverplichtingen betreffende reeds uitgevoerde leveringen.
11. BESTEKKOSTEN : De technische en administratieve kosten voor het opmaken van een bestek, worden bij niet-uitvoering van het werk in rekening gebracht. Herstellingskosten en bestekkosten moeten worden betaald bij afhaling of levering van de toestellen.
12. AFWIJKINGEN OP DEZE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN : Onze algemene verkoopsvoorwaarden annuleren en vervangen alle hiermede tegenstrijdige of aanvullende bepalingen of, voorwaarden vermeld op het aankooporder of op andere documenten van de koper. Afwijkingen op onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn slechts geldig mits uitdrukkelijke schriftelijke mededeling hiervan aan de koper.
13. BETWISTING : Alleen de rechtbanken van Turnhout, zijn bevoegd voor betwistingen die voortvloeien uit door ons geleverde goederen of diensten of verrichtingen met betrekking tot deze en vallen steeds onder het Belgisch recht .
14. De nietigheid van één der clausules brengt geenszins de nietigheid teweeg van de overige clausules.
15. BESCHERMING VAN HET PRIVE LEVEN : Gelet op de wet van 8 december 1992 op de bescherming van het privé-leven laten wij u weten
- dat alle hier verstrekte informatie bestemd wordt tot de prestaties en activiteiten van “Van Mechelen Kantoormachines”
- dat u het recht heeft op toegang tot onze gegevens en op het bekomen van bijkomende inlichtingen via het rijks­register overeenkomstig artikel 18 van de voormelde wet.
- de meester van het dossier is “Van Mechelen Kantoormachines” waarvan de zetel gevestigd is te 2300 Turnhout Patersstraat 106-108


Voorwaarden promotieverkoop

Deze nettoprijzen zijn niet inbegrepen: Reprobel , Recupel , BTW 21%, installatiekosten en leveringskosten. (Tenzij anders vermeld)

Voor de levering en installatie kunt U altijd beroep doen op onze gespecialiseerde dienst. (In regie)
Betalingscondities : Kontant of met voorafbetaling of Bancontact/Mister Cash.
Deze prijzen zijn steeds voor wijzigingen vatbaar

Alle prijzen op de webshop zijn uitgedrukt in euro en zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, druk- en publicatiefouten.Deze prijzen zijn enkel geldig voor bestellingen via de webshop en niet voor aankopen in de winkel
Van Mechelen bvba is niet verantwoordelijk voor dergelijke fouten. Indien u een bestelling heeft geplaatst waarvan wij achteraf vaststellen dat de toegekende prijs foutief is, dan kan u uw bestelling kosteloos annuleren.

Bij leveringen onder de 205 € excl btw zijn wij genoodzaakt 9.68€ excl btw leveringskosten in rekening te brengen.


Alle nettoprijzen zijn enkel geldig voor bestelling via email en afhaling in onze winkel.